Σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου, με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom),  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Είκοσι τέσσερα (24) είναι τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις.

Αυτά αφορούν την έγκριση πρακτικών 9ης συνεδρίασης Δ.Σ., την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, την αναμόρφωση προϋπολογισμού- Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021, την εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2022-2023, τον καθορισμό τελών καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης –αποχέτευσης, τον καθορισμό τελών νεκροταφείων, κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.) και κοινοχρήστου χώρου, για  υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2022. Επίσης συζήτηση θα υπάρξει για το ΤΑΠ, για καθορισμό τελών διαφήμισης, για τον καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας έτους 2022, για τα τροφεία Παιδικών Σταθμών και της Μαθητικής Εστίας έτους 2022, για  το Αντίτιμο  χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2022, τον καθορισμό ειδών τραπεζικών συναλλαγών και τον ορισμό υπαλλήλων διενέργειας των συναλλαγών αυτών και τη λήψη απόφασης για διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης για το έτος 2021 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Ακόμη θα συζητηθεί η επιχορήγηση Συλλόγου, η επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 19/2020  απόφασης του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ με θέμα «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ», η ενημέρωση για τα δημοτικά ακίνητα βάσει των στοιχείων προανάρτησης του κτηματολογίου, οι απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού κατοικιών έτους 2021- Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών (ΦΑΟ) Δήμου Καρπενησίου, η αντικατάσταση μελών Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, η αίτηση της εταιρείας «Π. ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για παράταση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενοδοχείου «Ελλάς» στην Κοινότητα Μικρού Χωριού, καθώς και η οικονομική ενίσχυση δημότη.