Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 22η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου. Ένδεκα (11) ήταν τα θέματα για τα οποίατα μέλη Επιτροπής κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις.

Αυτά αφορούσαν την αποδοχή των όρων ένταξης του έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» στο πλαίσιο του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καρπενησίου» και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού, την έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων για την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και κατάρτιση όρων διακήρυξης, την έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Κοινότητας Δομνίστας» και την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου (αφορά δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ).

Επίσης αποφάσεις λήφθηκαν για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για έξοδα μετακίνησης οδηγού και εργατών, για μετάβασή τους στη Θεσσαλονίκη, την εξειδίκευση πιστώσεων (ποσού 80,22€ και 84,22€ αντίστοιχα) εγγεγραμμένων στον Κ.Α.Ε 00.8264 του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το οικονομικό έτος 2023 µε τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα), την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 50,51€ εγγεγραμμένης στον Κ.Α.Ε 00.8264 τουπροϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Καρπενησίου για το οικονομικό έτος 2023 µε τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά & νομικά πρόσωπα), την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και την παραχώρηση εδαφικής λωρίδας για κοινή χρήση στην Κοινότητα Κλειστού.