Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 19η Τακτική Συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν
και έλαβαν αποφάσεις για θέματα που αφορούσαν τον ορισμό Αντιπροέδρου
οικονομικής Επιτροπής, την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
Εσόδων-Εξόδων έτους 2021, την αποδοχή Γ’ Κατανομής 2021 από τους ΚΑΠ για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας, την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής, για παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, και ορισμός υπολόγου, τον
προγραμματισμό Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2021 συμπληρωματικό
αίτημα και την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση Τριήμερου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Νέων Αγροτών στην ΤΚ Παλαιοκατούνας Δήμου Αγράφων. Επίσης
αποφάσεις έλαβαν σχετικά με την έγκριση υποβολής αιτήματος Δήμου Αγράφων
για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων
ηλικίας 55-67ετών του ΟΑΕΔ- Συμπληρωματική εισήγηση, την έγκριση και
κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε.
Ασπροποτάμου» π/υ 40.322,58 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), την έγκριση
χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου ”Διαρρύθμιση υφιστάμενου
κτιρίου – τμήματος Πνευματικού Κέντρου <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ>> Δ.Ε.
Φραγκίστας Δήμου Αγράφων“, την έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του
έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β΄ΦΑΣΗ)» και του
διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης», καθώς
και για την σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικών ετών 2018 – 2019 του Δήμου Αγράφων.