Τροποποιήθηκαν οι συστατικές πράξεις των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων» τα οποία θα διοικούνται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποτελείται από δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους, μία/ένα (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, μία/ένα (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον αναπληρωτή του. Επίσης, το συμβούλιο θα απαρτίζουν μία/ένας (1) εκπρόσωπος μαθητικής Κοινότητας κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής κοινότητας, με τον αναπληρωτή του, πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, με τους αναπληρωτές τους, ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, που υποδεικνύεται από τις λοιπές παρατάξεις, με τον αναπληρωτή του και τρείς (3) Δημότες (με εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης) που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, με τους αναπληρωτές τους. Αντίθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα απαρτίζεται από δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους και μία /ένας (1) διευθυντής εκ των αρχαιότερων Νηπιαγωγών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του. Επίσης, το συμβούλιο θα αποτελείται από μία/ένα (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων και έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας, με τον αναπληρωτή του. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ως εξής: πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, με τους αναπληρωτές τους, ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, που υποδεικνύεται από τις λοιπές παρατάξεις, με τον αναπληρωτής του και τρείς (3) Δημότες  (με εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης) υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο, με τους αναπληρωτές τους. Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Νομικά Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο.