Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης του κορωναϊού. Δέκα επτά ήταν τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι κλήθηκαν να συζητήσουν και να λάβουν τις αντίστοιχες αποφάσεις. Τα θέματα αφορούσαν την έγκριση απολογισμού, οικ. Έτους 2019, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, την αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης, την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020, αλλά και την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη. Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την έγκριση πρακτικού ΙI του διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Αγράφων», του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας», για τον ορισμό  πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη αιρετών, την έκδοση εντάλματος Προπληρωμής και τον ορισμό υπολόγου για έκδοση χορήγησης βεβαίωσης ΑΒS απορριμματοφόρων οχημάτων -MERCEDES- του Δήμου Αγράφων, καθώς και για την έγκριση απόφασης επί αιτήσεων Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Ακόμη οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την αποστολή σχεδίου διακήρυξης έργου, την έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου», του πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου» και του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου», την εκ νέου έγκριση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την «Προμήθεια σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων» και την έγκριση πρακτικού I του διαγωνισμού «Εκτέλεση της συγκοινωνίας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγράφων».