Την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 13η και 14η
ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δήμου Αγράφων στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι, όπου συζητήθηκαν και λήφθηκαν
αποφάσεις για δεκαοκτώ (18) θέματα. Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε την
έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων, του Δήμου Αγράφων, για
την χρήση των ετών 2015-2016-2017. Στη συνέχεια ακολούθησε η επόμενη
συνεδρίαση για τα τεχνικά θέματα του Δήμου αφορούσαν την έγκριση παράτασης
περαίωσης του έργου «Κατασκευή αναψυκτηρίου Τ.Κ Βούλπης και του έργου
«Αποκατάσταση εθνικής οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας». Σχετικά
με τα γενικά θέματα αποφάσεις λήφθηκαν για την έγκριση σχεδίου τροποποίησης
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, την ψήφιση ετήσιου τεχνικού προγράμματος
του Δήμου Αγράφων για το έτος 2020, την έγκριση 8ης αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2019 και τον ορισμό δικαιούχων και
προσδιορισμός της αποζημίωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Επίσης, καθορίστηκε
το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, τα τέλη για την ύδρευση,
αποχέτευση, έτους 2020, τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή
δημοτικού φόρου για το έτος 2020, τα τέλη και τα δικαιώματα κοιμητηρίων, έτους
2020, τα τέλη διαφήμισης, έτους 2020, τα τέλη χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων κλπ.,
έτους 2020, τα τέλη ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), έτους 2020, τα τέλη επί των
ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2020 και τα τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, έτους

  1. Ακόμη αποφασίστηκε η αποδοχή Δ’ Κατανομής 2019 από τους ΚΑΠ για την
    κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του εν λόγω Δήμου, η αποδοχή
    Συμπληρωματικής Κατανομής 2019 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών
    δαπανών των σχολείων του Δήμου, η παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον
    ΟΑΕΔ περιόδου 2020-2021, καθώς και η οικονομική ενίσχυση δημότη.