Χθες ημέρα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 15η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών. Είκοσι ένα (21) ήταν τα θέματα για τα οποία κλήθηκε η Επιτροπή να λάβει αποφάσεις και αυτά αφορούσαν την έγκριση πρακτικού II του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούντας Δ..Ε Φραγκίστας,, την εξειδίκευση πίστωσης και την έγκριση της απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Έκτακτη Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων του οδικού δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων λόγω της κακοκαιρίας της 7ης, 8ης  & 9ης  Αυγούστου έτους 2020. Επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020, η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 και η εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία κλιμακίου ιατρών  κινητής μονάδας του Χαμόγελου του Παιδιού στον Δήμο Αγράφων. Ακόμη αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικούII του διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης», του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης», του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμο προς κοιμητήριο Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης», καθώς και οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την «Προμήθεια σε καύσιμα και ελαιολιπαντικά για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων». Επιπλέον αποφασίστηκε η αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ’’ στο Δήμο Αγράφων, η κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γρανίτσας, του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δάφνης και του δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυρομμάτας, καθώς και η έγκριση ή μη πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας διακήρυξης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και υλικών SCRAP που θα περισυλλέγουν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, ενώ συζητήθηκε και το θέμα των αιτήσεων Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης.