Την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Είκοσι πέντε (25) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής και αυτά αφορούσαν:

την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εγκιβωτισμός ρέματος στην τοποθεσία Καρφιάδες Τ.Κ. Αγράφων», την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης», την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδεντρο», τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου γυμνασίου – λυκείου Κερασοχωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων, την «Κατασκευή κοινοτικού αναψυκτήριου στην πλατεία της Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων» και «Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.

Επίσης συζητήθηκε η έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης», η έγκριση πρακτικού ΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας ενός (1) σταδίου μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, η έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης», η έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας», η αποδοχή Β’ Κατανομής 2022 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Αγράφων, ο καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και η έγκριση της απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την Υπηρεσία «Καθαρισμός δρόμου στην Δ.Ε. Αγράφων, λόγω κατάπτωσης».

Ακόμη αποφάσεις έλαβαν για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας», την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Αγράφων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2022, την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγράφων, έτους 2022, μετά την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022, την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βραγγιανών Δ.Ε. Αγράφων», τον ορισμό υπολόγου για την χορήγηση νέας παροχής 25kVA και την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου (κοινοτικό αναψυκτήριο) στην ΤΚ Βούλπης, τις αιτήσεις Δημοτών που ζητούν διαγραφή βεβαιωθέντων τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης, την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων», τον ορισμό Πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αιτήσεων Κωνσταντίνου Χαϊδή του Παναγιώτη, τη λήψη απόφασης για τη συμβασιοποίηση των αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων», και την εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία κλιμακίου καθηγητών και φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον Δήμο Αγράφων.