Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 23η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Έξι (6) ήταν τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις τα μέλη της Επιτροπής.

Αυτά αφορούσαν την αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγράφων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Επίσης συζητήθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ(μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, το θέμα σχετικά με την «Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, έως 31-12-2021», καθώς και η έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δρόμων στην Δ.Ε Αγράφων» ενδεικτικού Προϋπολογισμού 35.960 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.