Η 17 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”. Τα θέματα που αφορούν την Ευρυτανία ήταν τα εξής επτά:

ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. και υλοποίησης έργων ΣΑΕΠ και Τεχνικού Προγράμματος Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού δικηγόρων από τον Τακτικό Π.Υ. Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021) σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση 1 ου Πρακτικού διαγωνισμού για το υποέργο :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 46 ο : Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του δήμου Αγράφων για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Αγράφων (Β΄Φάση)». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης