Η 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και αφορούν την Ευρυτανία είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2/2022 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025».

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή – εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Χ.Κ. Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, βάσει του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ανάθεσης υπηρεσιών (ΙΕ, ΤΑ, συντήρησης & υποστήριξης λογισμικού (OTS), β) προμήθειας ελαστικών στόλου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και γ) υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του υποέργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο γενικό νοσοκομείο Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.245.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού), του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων επί της εθνικής οδού 38 Λαμίας Καρπενησίου», προϋπολογισμού 302.439,02€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών – κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του δήμου Καρπενησίου 2020», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Ευρυτανίας.