Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 13η τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου.
Επτά (7) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτά
αφορούσαν τον ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου ανταλλαγής
ακινήτων, την έγκριση 2ου πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών
κατακύρωσης) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022-2024)»
(οριστικός ανάδοχος), την έγκριση 7ου Πρακτικού- κατακύρωση του διαγωνισμού
για το έργο: «Αξιοποίηση – Εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων
Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» (οριστικός ανάδοχος) και την τακτοποίηση
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων. Επίσης τα μέλη
συζήτησαν την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
«Εσωτερική οδοποιία Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς και Προδρόμου», την έγκριση
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών
Δήμου Καρπενησίου» και την έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου:
«Κατασκευή έργων υποδομής Κ.Βουτύρου».