Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) της Εθνικής στο Κερασοχώρι

0
1385

Σύμφωνα με την 1-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου εμβ. (2,5) τ.μ στην  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδας  για την εγκατάσταση ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) στο εσωτερικό του κτηρίου που στεγάζεται το Δημαρχείο Αγράφων υπό μορφή  χρησιδανείου. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής συμφωνείται 3ετής, αρχίζει δε από την υπογραφή του παρόντος και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2022. Η μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων θα γίνει με επιμέλεια της Εθνικής Τράπεζας και από τα ειδικά συνεργεία των εταιρειών που της προμηθεύουν τα ΑΤΜ. Οι σχετικές με την προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση των μηχανημάτων δαπάνες (δαπάνες ηλεκτρικών και τηλεφωνικών συνδέσεων) βαρύνουν την Τράπεζα, η οποία δικαιούται – και παράλληλα υποχρεούται – να προβαίνει, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασής της σε κάθε φύσεως κατασκευές ή διασκευές, ηλεκτρολογικές, τηλεφωνικές συνδέσεις κλπ. που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση των μηχανημάτων και να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει απαραίτητα για την ασφάλεια των μηχανημάτων αλλά και την καθαριότητα του χώρου.