Αντιδρά η αντιπολίτευση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση από την εταιρεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ στην Π.Ε. Ευρυτανίας μηχανήματα έργου για να καλύψουν τις ανάγκες πολιτικής προστασίας του νομού.

Πρόκειται για τα μηχανήματα: 1.Εκχιονιστικό μηχάνημα ROLBA 1200. 2.Εκχιονιστικό μηχάνημα ROLBA 400. 3.Εκχιονιστικό μηχάνημα, λάμα INTERNATIONAL, με τις εξής προϋποθέσεις: Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα διαθέτει χειριστές για τα μηχανήματα και θα αποτελεί ευθύνη της η ορθή χρήση αυτών. Πριν τη χρήση των μηχανημάτων και κατά την παράδοσή τους η εταιρεία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, θα προβούν από κοινού σε έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους. Οι δαπάνες για τη λειτουργία και τυχόν βλάβες, που θα προκύψουν, θα βαρύνουν αποκλειστικά την Π.Ε. Ευρυτανίας. Η παραχώρηση θα λήξει την 30ηΑπριλίου 2020. Κατά την παράδοση και παραλαβή των ανωτέρω μηχανημάτων θα συνταχθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής από την αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε. Ευρυτανίας και της εταιρείας του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου ΑΕ, θα γίνει καταγραφή όλων των παρελκόμενων και μετά το πέρας της παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί λεπτομερειακός έλεγχος των μηχανημάτων για τη σωστή λειτουργία τους.

Επί του θέματος ο περιφερειακός σύμβουλος από τη ‘Λαϊκή Συσπείρωση’ κ. Χρονάς ανέφερε τα παρακάτω: “Η Α.Ε. Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου είναι μια αμφισβητούμενη υπόθεση που παραπέμπει σε επιβλαβείς, για το δημόσιο συμφέρον, χειρισμούς του παρελθόντος. Η εταιρεία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.», όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών, έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, συνεχόμενες για πολλά έτη ζημίες και αρνητική καθαρή θέση. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της εταιρείας έχουν αρνητική αξία. Η εταιρεία έχει σοβαρό πρόβλημα και παντελή έλλειψη ρευστότητας για τη λειτουργία της και κυρίως αδυναμία να εξυπηρετήσει συσσωρευμένες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους εργαζομένους της, για τις οποίες μάλιστα ευθύνονται και διώκονται ποινικά και οι ιδιώτες που συμμετείχαν κατά καιρούς στα Δ.Σ. της. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, σε προηγούμενη σύνθεσή του, έκανε δεκτή την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου και αποφάσισε την άσκηση από μέρους της Περιφέρειας, ως μετόχου και έχουσας έννομο συμφέρον, αίτησης (αγωγής) για λύση της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αγροτικής Αναπτύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και την άσκηση δεύτερης αίτησης (αγωγής) για λύση και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.». Η εν λόγω απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ουδέποτε ασκήθηκαν οι άνω αιτήσεις (αγωγές) λύσης των εν λόγω ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν”. Αυτό κατά την γνώμη του συνιστά “σοβαρό φαινόμενο

κακοδιοίκησης”. Για αυτό αρνούνται ως Παράταξη οποιαδήποτε συζήτηση για παραχώρηση μηχανημάτων και ζητούν “δικαστική διερεύνηση και λύση του ζητήματος”. Σε αυτή τη βάση, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος. Η κ. Μπατζελή ανέφερε μεταξύ άλλων πως, “εάν δεν υπάρξουν χιονοπτώσεις, τα μηχανήματα αυτά θα είναι άχρηστα, εκτός κι αν αυτή η μεταβίβαση γίνεται, για να καλύψει προηγούμενες ανάγκες…”. Στη βάση αυτή και για ουσιαστικούς λόγους, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των ανώνυμων εταιρειών, έδωσε αρνητική ψήφο. Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό. Ο κ. Δούρος δήλωσε πως, εφόσον αναφέρονται στην εισήγηση ο χρόνος και η αιτία χρήσης των μηχανημάτων, δεν έχει αντίρρηση.