Προς ψήφιση τέθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022
στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από ορισμένες
διαφοροποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας προτείνεται να
μειωθεί το ποσό των εσόδων και των εξόδων. Οι εν λόγω διαφορές οφείλονται σε
λάθος επιλογή μήνα κατάρτισης προσχεδίου Π/Υ κατά την ηλεκτρονική
καταχώρηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου.
Συγκεκριμένα αντί για μήνα επιλογής Αύγουστος επιλέχθηκε εκ παραδρομής
Σεπτέμβριος με συνέπεια να αντλήσει στατιστικά στοιχεία Σεπτεμβρίου αντί
Αυγούστου που είναι το σωστό. Επί της ουσίας η παράβαση πρόκειται για τεχνικό
λάθος στην επιλογή μήνα αναφοράς και τυχόν προσαρμογή στην οδηγία θα
επιφέρει ανακολουθία του μήνα αναφοράς άντλησης στοιχείων και των
υπολοίπων ομάδων που γίνεται ο έλεγχος κάτι που δεν είναι σύμφωνο με την ΚΥΑ.
Λαμβάνοντας ο Δήμος υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από επικοινωνία με το
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, καθώς και με την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, και με δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός μήνας
αναφοράς άντλησης στοιχείων για την κατάρτιση και τον έλεγχο του Π/Υ,
θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να λάβουν υπόψη την παράβαση της ΚΥΑ.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στα 26.264.360,54 ευρώ, στο οποίο
περιλαμβάνονται τακτικά και έκτακτα έσοδα, εισπράξεις από δάνεια και
εισπράξεις υπέρ του δημοσίου, ενώ το σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο ποσό
των 26.264.360,54 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται έξοδα, επενδύσεις και
προβλέψεις. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 23.797,76 ευρώ.