Μπακογιάννης: 3.074.967,00 € για τον εξοπλισμό του πυροσβεστικού σώματος σε όλη τη Στερεά

3586

Τον στόλο τους πρόκειται να ενισχύσουν τα πυροσβεστικά σώματα της Στερεάς Ελλάδας μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, ύστερα από απόφαση έκδοσης και ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στην μεταφερόμενη πράξη «Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», που αποτελεί τμήμα μίας συνολικότερης παρέμβασης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων καθώς και φορητού εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης και ειδικού διασωστικού εξοπλισμού. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.074.967,00 €.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 17/02/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 08/04/2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Υψηλάντη 12, Λαμία 35100 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,2231350929, e-mail:ltheodorou@mou.gr