Στη στελέχωση του προσωπικού του προχωρά ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό την κάλυψη των πάγιων αναγκών του. Ειδικότερα, εγκρίθηκε ο διορισμός του διοριζόμενου Παντελεήμονα Τσινιά του Χρήστου στο Δήμο Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας, σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σύμφωνα με την αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. και τον συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων/προσληπτέων(διαδικασία αντικατάστασης/αναπλήρωσης κενωθεισών θέσεων) που κυρώθηκε από απόφαση της Μονομελούς Συνθέσεως του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Ο προαναφερόμενος διορίζεται στον κλάδο ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων και με εισαγωγικό βαθμό Δ’. Ο Δήμος προχώρησε στην απόφαση αυτή μετά από βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του για την πρόβλεψη και δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων καταβολής των δαπανών μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών για το οικονομικό έτος 2022, με ανάλογη πρόβλεψη και για τα επόμενα οικονομικά έτη.