Νέα διαμόρφωση πραγματοποιήθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου έτους 2023, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Αναλυτικότερα, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του φορέα που υποβλήθηκε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στον εποπτεύοντα ΟΤΑ, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές, στον Αν. Υπουργό Οικονομικών και στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών. Τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω απόφαση.

Τα στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιηθήκαν για την αξιολόγηση, αντλήθηκαν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται, ότι αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων με ευθύνη του φορέα. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φορέας. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας απόφασης.

Τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου

Το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε: Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο. Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν. Δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες αναφορικά με την παρακολούθηση του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων λόγω μη εφαρμογής των οδηγιών. Ως εκ τούτου, δεδομένων των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας αξιολόγησης, είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του το συντομότερο δυνατόν, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο νόμο (31/12/2022). Η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2023, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή μετά την γνώμη του παρατηρητηρίου προσαρμόζει τις εγγραφές του σχεδίου του προϋπολογισμού 2023 σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που αφορούν την τήρηση οδηγιών λογιστικής αποτύπωσης του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την τήρηση της αρχής της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων και ειδικότερα: όσον αφορά το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η λογιστική αποτύπωση των υπαρχόντων δράσεων που έχει ενταχθεί ο Δήμος Καρπενησίου θα πρέπει να αποτυπωθεί στον ΚΑΕ Εσόδων 3123 (σε αναπτυγμένη μορφή για κάθε δράση), όσον αφορά τον ΚΑΕ Εξόδων, θα πρέπει να αποτυπωθεί σε νέο ΚΑΕ.