Νέα πρόσληψη εποχικού προσωπικού από την ΠΕ Ευρυτανίας

4373

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την εξής θέση: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας Καρπενήσι ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Φορτωτή Οκτώ (8) μήνες 1

 

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Φορτωτή πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Γεωργίου Καραϊσκάκη 1 Τ.Κ. 36100 Καρπενήσι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας υπ΄ όψιν κας Αλεξάνδρας Γαΐλα (τηλ. επικοινωνίας: 2237350718). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).