Νέα σελίδα για το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου

0
16771

Περνάει εξολοκλήρου στα χέρια της Περιφέρειας

Ο Δήμος Καρπενησίου δώρισε στην Περιφέρεια 3.200 μετοχές

Σε μια πολύ σημαντική απόφαση προχώρησε το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου. Μεταβίβασε, με δωρεά, το ποσοστό 2,42% των μετοχών (3.200 μετοχές) της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» από το Δήμο Καρπενησίου προς την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» που είναι αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, φτάνοντας στο σημείο να μιλάμε για την νέα σελίδα στην ιστορία του Χιονοδρομικού Κέντρου, με στόχο να περάσει εξολοκλήρου στα χέρια της Περιφέρειας.

Αφετηρία και βάση του νέου σχεδίου η ψήφιση του νόμου που προβλέπει για τις αναπτυξιακές μονομετοχικές εταιρείες των ΟΤΑ ότι θα μπορούν να μπουν σε ρύθμιση, να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις των χρεών και να υπάρξει λύση στο γόρδιο δεσμό που λέγεται Ευρυτανία ΑΕ για το χιονοδρομικό κέντρο.

Έως το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο Δήμος Καρπενησίου είχε το 2,5%, ποσοστό το οποίο έπρεπε να παραχωρηθεί σε μια εταιρεία όλο, και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Στερεάς είχε το 95%, πήρε και τα υπόλοιπα ποσοστά, προκειμένου ‘‘σιγά σιγά για να μπορέσει να βάλει μια σειρά’’ στο μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης του μέσω της ‘‘ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ’’  – όπως δηλώνει η δημοτική και η περιφερειακή αρχή. Συγκεκριμένα στόχος είναι να κάνει αποπληρωμή ώστε και το χιονοδρομικό κυρίως να διασφαλίσει την περιουσία του και να μπορεί να έχει προοπτική ανάπτυξης, δηλαδή να μπει σε προγράμματα να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση στη αγορά. Έως σήμερα τα υπόλοιπα ποσοστά του ανήκουν κατά 95% στην Ευρυτανία ΑΕ δηλαδή στη Περιφέρεια, 1% στο Κωνσταντίνο Φλέγκα, 2,5 στο Δήμο Καρπενησίου και το υπόλοιπο 1,5% στην Τράπεζα Πειραιώς. Σταδιακά θα μεταβιβαστούν όλα τα ποσοστά, έτσι ώστε να βρεθεί η Περιφέρεια να διαχειρίζεται και την ‘‘Ευρυτανία ΑΕ’’ και την ‘‘Χιονοδρομικό ΑΕ’’, η οποία θα έχει το 100% των μετοχών και θα αναλάβει όλες τις ζημιές και τις υποχρεώσεις, οι οποίες θα ρυθμιστούν (κυρίως στο δημόσιο, ΙΚΑ και εφορία και σε κάποιους ιδιώτες) και θα προβεί σε εκκαθάριση της εταιρείας. Είναι κοινός τόπος ότι πρόκειται για μια ενέργεια που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια και δεν έγινε. Η αρχή έγινε με αυτή την απόφαση, ενώ μέχρι τέλος Μαρτίου τελειώνει η προθεσμία όταν και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να είναι πια μονομετοχική εταιρία και να υπαχθεί στο νόμο, προκειμένου να γίνει ρύθμιση και θα καθοριστούν οι δόσεις που θα πληρώνει ο κύριος μέτοχος, η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

 

 

 

 

 

 

 

Το ιστορικό

Ο Δήμος Καρπενησίου είναι μέτοχος συμμετέχων με  3.200 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 131.500 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστης (ήτοι ποσοστό 2,42%) της εταιρείας με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου Α.Ε.» («Χ.Κ.Κ. Α.Ε.»), της οποίας κύριος μέτοχος είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.», στην οποία ήδη μέτοχος είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η εταιρεία «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.»,  συστάθηκε με την 07.10.1981 συμβολαιογραφική πράξη, με συμφωνημένη διάρκεια πενήντα (50) έτη, το μετοχικό της  κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ποσό 385.913,00 Ευρώ και είναι διαιρεμένο στις άνω μετοχές. Λοιποί, πέραν του Δήμου, μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας σήμερα είναι: (α) η μητρική εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» με 126.900 μετοχές (ποσοστό 96,5%), και (β) ο Κωνσταντίνος Φλέγκας με 1.400 μετοχές (ποσοστό 1,08%). Στην εταιρεία «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.» έχει παραχωρηθεί με το συμβόλαιο σύστασής της από την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.», η χρήση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Η εταιρεία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.», όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς των τελευταίων ετών έχει  αρνητικά ίδια  κεφάλαια, συνεχόμενες για πολλά έτη ζημίες και αρνητική καθαρή θέση. Κατά συνέπεια οι μετοχές της εταιρείας έχουν αρνητική αξία. Η εταιρεία έχει σοβαρό πρόβλημα και  παντελή έλλειψη ρευστότητας για τη λειτουργία της και κυρίως αδυναμία να εξυπηρετήσει συσσωρευμένες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους εργαζομένους της, για τις οποίες μάλιστα ευθύνονται και διώκονται ποινικά και οι ιδιώτες που συμμετείχαν κατά καιρούς στα Δ.Σ. της.

Κέρδη και Χρέη

Η περιουσία της εταιρείας αυτής σύμφωνα με τα επίσημα λογιστικά της βιβλία αποτελείται από: (α) κτίρια συνολικής αξίας 977.054 Ευρώ, πρόκειται για την αποτίμηση των κτισμάτων που ανεγέρθηκαν στα  ακίνητα του Χιονοδρομικού Κέντρου από την  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, (β) μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικής λογιστικής αξίας: 982.294,98 Ευρώ και γ) έπιπλα και λοιπός  εξοπλισμός  συνολικής αξίας 104.088,18 Ευρώ.  Η εταιρεία εκμισθώνει την λειτουργία και εκμετάλλευση του  Χιονοδρομικού  Κέντρου  σε ιδιώτη μισθωτή, έναντι ετησίου μισθώματος 60.000,00 Ευρώ. Τα μισθώματα των τελευταίων ετών είναι κατασχεμένα από πιστωτές της εταιρείας, κυρίως το Δημόσιο και το ΙΚΑ.

Οι υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας προς διάφορους πιστωτές της,  συμπεριλαμβανομένων των οφειλών έναντι του Δημοσίου, του Ι.Κ.Α. και του προσωπικού της και ανέρχονται σε συνολικό ποσό 2.300.000,00 Ευρώ, εκ των οποίων ποσό 890.000,00 Ευρώ περίπου αντιστοιχεί σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, που τρέχουν και προσαυξάνονται συνεχώς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» προκύπτει το γεγονός ότι η εταιρεία εμπίπτει ήδη από το έτος 2010 στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας διάταξης και συνεπώς, έπρεπε κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής να έχει λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση, δεδομένου ότι πληροί και τις δύο προυποθέσεις που τίθενται σε αυτήν (μη δημοσίευση ισολογισμών και ανάλωση των ιδίων κεφαλαίων).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας έκανε δεκτή την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ευθυμίου Καραίσκου, και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ομόφωνα, την άσκηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, από την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ως μετόχου και έχουσας έννομο συμφέρον, αίτηση (αγωγή) για λύση της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αγροτικής Αναπτύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και την άσκηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, από την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ως εποπτέουσας αρχής και έχουσας έννομο συμφέρον, αίτησης (αγωγής) για λύση και της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.».

Η εν λόγω απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και ουδέποτε ασκήθηκαν οι άνω αιτήσεις (αγωγές) λύσης των εν λόγω ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν, με αποτέλεσμα να μην διασφαλισθεί η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, που αποτελούσε και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα με τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις για ολόκληρο το Δήμο Καρπενησίου,  το Νομό Ευρυτανίας και την ευρύτερη περιοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

Η λύση στο πρόβλημα

Με την υπαγωγή και την εφαρμογή της σχετικής διάταξης η Περιφέρεια  αναλαμβάνει να εξοφλήσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών και σε αντιστάθμισμα της μεταβιβάζονται τα ακίνητα και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών αυτών. Οπότε με την εφαρμογή της διάταξης αυτής διασφαλίζονται τα δικαιώματα κυριότητας και χρήσης στις παραχωρημένες εκτάσεις και συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Δημάρχου, Νίκου Σουλιώτη, είναι προφανές ότι η υπαγωγή της «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και συνεπακόλουθα της «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.» στο καθεστώς των νέων αυτών ευεργετικών ρυθμίσεων είναι προς το συμφέρον και του «Δήμου Καρπενησίου», που εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία, αφού καθίσταται πλέον δυνατή η λύση και εκκαθάριση μιας εταιρείας, της οποίας η λειτουργία έχει καταστεί από προβληματική έως ανέφικτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ίδιου του Δήμου και χωρίς να ματαιώνεται ο σκοπός για τον οποίο αυτή συστάθηκε, δεδομένου ότι προβλέπεται η αυτοδίκαιη μεταβίβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της, μεταξύ των οποίων και η συνέχιση τυχόν έργων, δράσεων και προγραμμάτων που αυτή είχε αναλάβει, από την οικεία Περιφέρεια, που εκτός από τις υποχρεώσεις αναλαμβάνει και τη συνέχιση της λειτουργίας του Χ.Κ.

Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση για την υπαγωγή αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. στην προαναφερθείσα νέα ρύθμιση είναι η οικεία Περιφέρεια να κατέχει το σύνολο των μετοχών και  του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ήδη, σε ό,τι αφορά την εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.», της οποίας η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» κατέχει το 70,34% των μετοχών, ολοκληρώνεται ήδη η διαδικασία μεταβίβασης του λοιπού ποσοστού 29,66% από την Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία ανήκει σήμερα, προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Ήδη, ο έτερος μέτοχος της «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.», Κωνσταντίνος Φλέγκας, έχει εκδηλώσει την πρόθεση να μεταβιβάσει, για τον άνω σκοπό, στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» τις 1.400 μετοχές (ποσοστό 1,08%) της «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.» που κατέχει.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η ουσία του θέματος είναι ότι η υπαγωγή των δύο εταιρειών («ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και «Χ.Κ.Κ. Α.Ε.») στις παραπάνω συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νόμου είναι συμφέρουσα για τον κύριο λόγο  ότι συνεπάγεται την διασφάλιση της συνέχισης της παραχώρησης της προαναφερθείσας δημόσιας δασικής έκτασης για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν υπό τις προισχύουσες διατάξεις.

Επειδή η δωρεά των 3.200 μετοχών ήτοι του ποσοστού 2,42% των μετοχών της «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» από τον «Δήμο Καρπενησίου» στην «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», η οποία προτίθεται να εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση της εν λόγω εταιρείας σε καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης που προβλέπουν οι άνω διατάξεις, αφενός είναι προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας, διότι θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εκπληρώνει σκοπό που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και συναρτάται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Καρπενησίου και την ευημερία των κατοίκων του, αφετέρου δε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απαλλοτρίωση περιουσιακού στοιχείου του Δήμου που δεν ζημιώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, διότι, όπως προκύπτει από όλα τα ανωτέρω, η λειτουργία της εταιρείας έχει προ πολλού καταστεί ανέφικτη και οπωσδήποτε ασύμφορη. Αρμόδιο όργανο για μια τέτοια απόφαση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου.