Για την ανανέωση και την περαιτέρω ανάδειξη του ιστορικού μουσείου Βίνιανης, ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης με απόφασή του προβαίνει στην προμήθεια πινακίδων.

Ειδικότερα, η προμήθεια αυτή αφορά δύο πινακίδες μόνιμων μηνυμάτων, με σκοπό την αναμόρφωση του εξωτερικού χώρου του μουσείου. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Μπάρκας (Εκτυπώσεις-Πινακίδες) έναντι του χρηματικού ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών.