Σε Τοπικές Κοινότητες η τοποθέτηση
Αναγκαία κρίθηκε η προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων
σήμανσης, ύστερα από μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αγράφων.
Ο Δήμος Αγράφων πρόκειται πλέον να λάβει την κατάλληλη σήμανση,
ανανεώνοντας τις παλιότερες πινακίδες, ενώ σε πολλά σημεία θα τοποθετηθούν
για πρώτη φόρα πινακίδες, καθώς ένας τουριστικός Δήμος, όπως αυτός τον
Αγράφων είναι σημαντικό να διαθέτει τις κατάλληλες πινακίδες προς διευκόλυνση
των επισκεπτών και των δημοτών.
Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας για
την ανωτέρω προσφορά και αναθέτει την εκτέλεση αυτής, με τίτλο: «Προμήθεια
πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης» έναντι του ποσού των
9.647,20 € με ΦΠΑ 24% στον Θεόδωρο Μπάρκα του Πέτρου “Πινακίδες,
Επιγραφές & Ξύλινες Κατασκευές”.
Συνολικά πρόκειται για εξήντα τρεις (63) πινακίδες, οποίες θα τοποθετηθούν στις
εξής Κοινότητες: Επισκοπή (8), φαράγγι Μπουζονίκου (3), οικόπεδα Βίνιανης (12),
Τριπόταμος-Τσούκα (2), Κάστρο Άνω Τσούκα (1), οδικής σήμανσης Αστυνομία (6),
φαράγγι του Μπουζονίκου (4), πινακίδα με κορμούς δέντρων για το φαράγγι
Μπουζονίκου & εγκατάσταση (1), πινακίδα πλατείας με λογότυπα για τα 200
χρόνια από την επανάσταση (5), πινακίδα στη Βρύση Ικτίνου (2), Παλαιοκατούνα
(1), στις Αμπάρες (1), στα Κοψέικα (1), στο Κοιμητήριο Τριποτάμου (1), πινακίδα
μεταλλική οδικής σήμανσης για την αναγγελία κινδύνου (12), ενώ στο ποσό αυτό
περιλαμβάνεται και η τεχνική υποστήριξη μεγάλων πινακίδων LED με κάρτες SIM.
Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και
έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος
έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα
των τριάντα (30) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα
διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την υποβολή
τιμολογίου από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.