Σε πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με διάρκεια απασχόλησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες προβαίνει ο Δήμος Αγράφων. Οι προσλήψεις αυτές θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες τις 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα πρόκειται για έξι (6) θέσεις που αφορούν τις εξής ειδικότητες: τρεις (3) θέσεις για χειριστές Δ.Ε. μηχανημάτων έργου και τρεις (3) θέσεις για εργάτες Υ.Ε. Καθαριότητας. Η πρόσληψή τους θα πραγματοποιηθεί από 20 Σεπτεμβρίου2021. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προτεινόμενου έκτακτου προσωπικού θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων, θα γίνει αναμόρφωση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.