Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου το πρακτικό επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου», προϋπολογισμού 530.000,00 με Φ.Π.Α., με το οποίο ανακηρύσσεται νέος ανάδοχος.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ακύρωση των προηγούμενων πρακτικών και ζήτησε την επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από το στάδιο της εξέτασης των προσφορών των διαγωνιζομένων, όπου διαπιστώθηκε ότι η συμμετέχουσα Επιχείρηση «ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ» έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή η οποία δεν πληροί την απαίτηση της Διακήρυξης και τοποθετεί τους οικονομικούς φορείς «ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ» και «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.» στις θέσεις Νο2 και Νο3 του Πίνακα, σύμφωνα με την κλήρωση, λόγω ισοβαθμίας. Τελικά μειοδότης είναι ο οικονομικός φορέας «ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε..», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.