Γιατί ακυρώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος

Νέο προσωρινό ανάδοχο διακηρύσσει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων  για το έργο «Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2022», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων ζήτησε από τον προσωρινό ανάδοχο Παπαβασιλείου Κωνσταντίνο του Βασιλείου να δώσει εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, διότι αυτή θεωρήθηκε ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά γιατί είχε απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή θεωρώντας ανεπαρκή και λανθασμένη την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα στο σκέλος που αφορά τον υπολογισμό του έμμεσου κόστους του έργου, καθώς για τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου που αφορά εργασίες πλακοστρώσεως (από παρεμφερή έργα που έχουν εκτελεσθεί στο Δήμο Αγράφων όπως Ανάπλαση οικισμού Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης ποσοστό ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΥ 12,4% κλπ.), διαπιστώθηκε η εκτιμώμενη πραγματική δαπάνη είναι μεγαλύτερη από την δαπάνη κατά την προσφορά, οπότε και ακυρώνεται ο ανάδοχος.

Ο προσωρινός πλέον ανάδοχος ορίζεται ο οικονομικός φορέας Ζάγκας Παναγιώτης, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης δεκατρία και τρία επί τοις εκατό (13,03%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης διότι η υποβληθείσα προσφορά του κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα.