Στην ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Καρπενησίου» προβαίνει ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, λαμβάνοντας υπόψιν την πρόσκληση με τίτλο «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων».

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η εταιρεία με την επωνυμία ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (δ.τ. ΙΟΤ PROJECTS), έναντι συνολικού ποσού 7.900,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια ενός χρόνου, με σκοπό την παροχή συμβουλών στα πλαίσια της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 και συγκεκριμένα την εγγεγραμμένη πίστωση με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καρπενησίου». Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.