Μέχρι 21 Οκτωβρίου οι προσφορές

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου» συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ (24%).
Το έργο ανήκει στη κατηγορία οδοποιία και περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και των υποδομών της Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Ασπροποτάμου με προθεσμία εκτέλεσής του να είναι οι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Οκτωβρίου2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ίδια ημερομηνία με αυτή της υποβολής, δηλαδή η 21η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ του Δήμου Αγράφων.