Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και όπως όλοι οι Δήμοι, έτσι και ο Δήμος Αγράφων ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά του για να εισέλθει επίσημα στο εορταστικό κλίμα που επιβάλλει ο μήνας Δεκέμβριος και να υποδεχτεί το νέο έτος. Για το λόγο αυτό ο Δήμος φέτος ανέθεσε την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις Δ.Ε. Ασπροποτάμου, Βίνιανης και χριστουγεννιάτικου διακόσμου» για τον στολισμό οικισμών στην ανάδοχη εταιρεία ΦΕΓΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. «Ηλεκτρολογικό υλικό – Φωτιστικά», συνολικού ποσού 19.908,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται καλώδια, φωτοσωλήνες, φωτάκια, μονωτικές ταινίες, αστέρι και δώρο επιδαπέδιο και αρκετά ακόμη υλικά. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης της προς ανάθεση προμήθειας.