Συνεχίζονται με επιτυχία τα προγράμματα του ΚΔ.Β.Μ. του Δήμου Καρπενησίου, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καρπενησίου θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Τα νέα αυτά προγράμματα, στα οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, θα έχουν ως θέμα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
2 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) 25
3 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50
4 Διαχείριση χρόνου 25
5 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής  ζωής 25
6 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 2237350039 , 2237350043

Ταχ. Διεύθυνση: Ύδρας 6 Καρπενήσι Email: dimoskarpenisiou@gmail.com