Την έναρξη υποβολής αιτήσεων ανακοίνωσε ο Δήμος Αγράφων για τη δράση «Διανομή Αγαθών», η οποία θα υλοποιηθεί από την  υπηρεσία “Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Αγράφων στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγράφων,  που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια. Η δράση αυτή έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση σε δημότες του «Δήμου Αγράφων», που πληρούν  τις προϋποθέσεις,  με βασικά αγαθά διατροφής και ειδών πρώτης ανάγκης (π.χ. είδη υγιεινής),  ώστε οι πολίτες  που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτισμού και διαβίωσης να μπορούν,να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι πόροι της δράσης αυτής εξασφαλίστηκαν αποκλειστικά και μόνο από την δωρεά-χορηγία της Ένωσης  Ευρυτάνων  Αμερικής το «ΒΕΛΟΥΧΙ», μια ένωση προσώπων με τεράστια προσφορά στην πατρίδα, συνεχή και άοκνη υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.  

Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά 

Ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων για ολόκληρο τον Δήμο Αγράφων, θα διαμορφωθεί στον αριθμό των 70-80 μονοπρόσωπων ή πολυπρόσωπων νοικοκυριών, με βούληση να επαναληφθεί άμεσα και να επωφεληθούν και όσοι δεν κατέστη δυνατό να υπαχθούν, λόγω του περιορισμένου αριθμού των τροφίμων. Προτεραιότητα έχουν τα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, τα οποία ΔΕΝ ωφελήθηκαν πέρυσι από την ίδια δράση. Βασικό κριτήριο για την ένταξη, μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών είναι η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε βασικά αγαθά Διαβίωσης. Πιο συγκεκριμένα για την ένταξη στη δράση «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ» απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών για τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια:  

Α) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους :Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριου σε ισχύ, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Οποιοδήποτε αποδεικτικό πιστοποιείται η Δ/νση κατοικίας (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ), Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (Ε1) και Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση από το οικείο Υποθηκοφυλακείο. 

Β)Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά: Τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά προτεραιότητα, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου – δυνητικού δικαιούχου θα προσμετρώνται με την εξής σειρά :Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ή από Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές(σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για ΑΜΕΑ. Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας δύναται να πιστοποιηθεί και με Επίσημη Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση. Κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ(σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για άνεργο. Ενοικιοστάσιο(ηλεκτρονικό μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται οικία. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση. 

Εισοδηματικά κριτήρια 

Το ετήσιο  ατομικό εισόδημα κλιμακούμενο για τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού ως εξής: 

  • Σύνθεση νοικοκυριούμε Ετήσιο ατομικό Εισόδημα: 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό4512,00€ 

Νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δυο ανήλικους9475,00€ 

  • Περιουσιακά κριτήρια 
  • Οικογενειακή Κατάσταση  
  • Κατάσταση Υγείας  
  • Ανεργία  
  • Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση θέτει το άτομο ή την οικογένεια σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. 

Μέχρι 9/10/2019 η υποβολή αιτήσεων 

Η Υποβολή της αίτησης σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού γίνεται ΜΟΝΟ από τον αρχηγό της οικογενείας και όχι από τα μέλη. Οι φιλοξενούμενοι δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση και  να είναι δικαιούχοι, σ αυτή τη περίπτωση η αίτηση μπορεί να γίνει από το πρόσωπο που τους φιλοξενεί και οι ίδιοι να προσμετρώνται ως μέλη. Πιο συγκεκριμένα ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης καλείται να προσέλθει  μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Κοινότητας. Οι αιτήσεις δεν δύνανται να υποβληθούν  στα  καταστήματα ΚΕΠ.  

Οι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από 25/09/2019 έως 09/10/2019  αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς  στο κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία Κέντρο Κοινότητας στη Δυτική Φραγκίστα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2237351100 και 2237351127.