Σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προχωρά ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση των έργων «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων» συνολικού προϋπολογισµού 100.000,00€ µε ΦΠΑ (24%) και «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης» συνολικού προϋπολογισµού 80.000,00 € µε ΦΠΑ (24%).

Τα έργα ανήκουν στην κατηγορία Οδοποιία και το πρώτο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Δήμου Αγράφων σε μήκος 1.300,00 μέτρων, το οποίο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Βίνιανης και Δ.Ε. Φραγκίστας, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Δήμου Αγράφων σε μήκος 1.200,00 μέτρων περίπου και θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Προθεσμία εκτέλεσης των έργων είναι οι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες για το καθένα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων οδοποιίας. Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 620,00€ για το πρώτο έργο και 300,00€ για το δεύτερο και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημερών. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Έως 17 Ιουνίου οι προσφορές

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και για τα δύο έργα είναι η 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.