Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Από τις 2 Ιανουαρίου 2020 ξεκίνησε η ηλεκτρονική απογραφή των στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2002 και θα διαρκέσει έως και τις 31 Μαρτίου 2020 μέσω των κατά τόπους ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι πρέπει κατά την προσέλευσή τους να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών για το στρατό:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή ελληνικό Διαβατήριο ή εφόσον στερούνται αυτών Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων.• Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.• Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr • Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).