Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό -κάτω των ορίων- με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων, όπως έγραψε σε προηγούμενο φύλλο Ο Ευρυτανικός Παλμός, σχετικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 216.988,20 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το χρηματικό ποσό της τάξης των 207.000,00€ και από τον Δήμο Αγράφων με χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε 9.988,20€.
Θυμίζουμε ότι οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στη διακήρυξη, ενώ ταυτόχρονα στην τελική τιμή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες τοποθέτησης αυτών, ήτοι των οργάνων, των φωτιστικών, των δαπέδων ασφαλείας καθώς και του λοιπού εξοπλισμού για τις συνολικά εννέα (9) παιδικές χαρές, οι οποίες μέσω του διαγωνισμού πρόκειται να ανακατασκευαστούν-αναβαθμιστούν. Εναλλακτικές προσφορές δε θα γίνουν αποδεκτές. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) από την ακόλουθη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Έως 28 Ιανουαρίου οι προσφορές
Οι προθεσμίες του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:
ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00.
Η ημερομηνία αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών ορίστηκε η Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου2022 ώρα 10:00.
Αντίγραφα της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ντελής Γεώργιος, Τηλέφωνο: 2237351122.Τοπλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται τόσο μέσω του ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου της διεύθυνσης: https://agrafa.gr/.