Σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει το έργο «Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα –
Τρίδεντρο» συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ, καθώς
αναδείχτηκε ο ανάδοχος, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού την 1η Ιουνίου 2021. Η αρμόδια Επιτροπή προέβη στον
έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών και ανέδειξε ως ανάδοχο την
εργοληπτική επιχείρηση ‘’ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.’’, διότι η υποβληθείσα προσφορά
κρίθηκε ικανοποιητική και συμφέρουσα με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
τριάντα οκτώ επί τοις εκατό (38,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης,
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.