Την έναρξη των απαιτούμενων εργασιών για την άμεση λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Αγράφων, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Αναλυτικότερα, η απόφαση αυτή λήφθηκε ενόψει της αρχής της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδηλώσεως του δημοσίου συμφέροντος, που πρέπει να διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και η οποία επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών τους. Κατ’ εξαίρεση, ανάθεση υπηρεσίας έναντι αμοιβής σε ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είναι επιτρεπτή όταν είτε αφορά σε ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσης υποθέσεις για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, προσόντα τα οποία αποδεδειγμένα δε διαθέτει το προσωπικό που ήδη υπηρετεί.

Την παρούσα χρονική στιγμή κανένας από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Αγράφων, δεν κατέχει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή. Η σχετική πιστοποίηση παρέχεται και εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Επιπλέον κανένας από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Αγράφων, δε διαθέτει εμπειρία εσωτερικού ελέγχου σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού καθώς δεν έχει διενεργηθεί κατά το παρελθόν ανάλογη υπηρεσία στο Δήμο Αγράφων. Επίσης, στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων, δεν έχει προβλεφθεί και δεν λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε διεύθυνση ή τμήμα ή γραφείο, με σχετικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω υπηρεσία όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα με έγγραφο του Διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας σε περιόδους σημαντικής πίεσης στα δημόσια οικονομικά, ένα αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζει την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κάθε φορέα. Επομένως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η εξειδίκευση των δομικών στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε κρίσιμες διαδικασίες, όπως είναι η σχεδίαση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, η διενέργεια και πληρωμή δαπανών, η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και η παραγωγή δημοσιονομικών αναφορών.

Πώς γίνεται ο έλεγχος

Για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ο Επίτροπος ζητεί κατ’αρχάς τον χάρτη του ελεγχόμενου φορέα με την καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, τον εντοπισμό των κινδύνων σε κάθε διαδικασία και την πρόβλεψη δικλίδων αντιμετώπισης των κινδύνων. Αν αυτός δεν υφίσταται, ο Επίτροπος απευθύνει αμέσως στο όργανο που προΐσταται του φορέα έγγραφο αποκαλούμενο «σύσταση», στο οποίο μνημονεύεται η σκέψη της απόφασης ΕλΣΟλ. Αν υφίσταται χάρτης, ο Επίτροπος αναζητεί εντός αυτού τη συγκεκριμένη διαδικασία που έχει υπαχθεί στον έλεγχό του, εκτιμά την πληρότητα της καταγραφής της ελεγχόμενης διαδικασίας, την ορθότητα και πληρότητα των κινδύνων που εντοπίστηκαν και την επάρκεια και λυσιτέλεια των συναφών δικλίδων.

Ο Δήμαρχος ορίζεται ως προϊστάμενος των υπηρεσιών και υπαλλήλων του Δήμου, αναλαμβάνοντας την εξ αυτού επαγόμενη δημοσίου δικαίου υποχρέωση να διασφαλίζει τη σύννομη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του, και συναφώς, την κατά τον νόμο και τον προϋπολογισμό διάθεση των οικείων πιστώσεων και την τήρηση της νόμιμης διαχειριστικής διαδικασίας κατά την εκτέλεση των δαπανών. Έχει επίσης την υποχρέωση να μεριμνά για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και υπαλλήλων του Δήμου προς τις απορρέουσες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις τους. Η παράλειψη άσκησης των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις αυτές εποπτικών καθηκόντων του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και πρακτικών, για τις οποίες έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν τη δημοσιολογιστική ευθύνη του. Αυτό διότι σε περίπτωση παράλειψης παρέμβασής του για την αποτροπή συγκεκριμένων έκνομων ενεργειών ευλόγως συνάγεται σιωπηρή συναίνεσή του στη διεξαγωγή της έκνομης διαχειριστικής διαδικασίας.