Τα νέα έργα έχουν διάφορα αντικείμενα και ξεκινούν σύντομα στο Δήμο Αγράφων. Για την ακρίβεια το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για διάφορα έργα σε όλο το Δήμο. Μεταξύ άλλων τα έργα αφορούν σε:

1. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου» εκτιμώμενης αξίας  56.451,61 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες μικροδιαπλατύνσεων, τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ.Πρασιάς της Δ.Ε.Ασπροποτάμου.

2. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ, Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας» εκτιμώμενης αξίας  56.451,61 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και των υποδομών της Τ.Κ.Παλαιοκατούνας της Δ.Ε.Φραγκίστας

3. «Αποκατάσταση Δρόμου στη Θέση Σκαρλάτο Τ.Κ. Χρύσως Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας  64.516,13 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%).Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες διαπλατύνσεων,τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για την αποκατάσταση της βατότητας στο τμήμα του δημοτικού οδικού δικτύου προς Χρύσω στη θέση Σκαρλάτο.

4. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων» εκτιμώμενης αξίας  60.080,64 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργωνγια τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ.Βαλαώρας της Δ.Ε.Απεραντίων.

5. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας  88.709,68 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.24%).Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες διαπλατύνσεων και τεχνικών έργων  για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ.Αγράφων της Δ.Ε.Αγράφων.

6. «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» εκτιμώμενης αξίας  71.774,19 ευρώ(πλέον Φ.Π.Α.  24%). Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων  για την βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ.Γρανίτσας της Δ.Ε.Απεραντίων.

7.  «Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας Δήμου Αγράφων». Πρόκειται για την προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: “Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας’’ από το Δήμο Αγράφων µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στον οικισμό της Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων.