Στον ορισμό του αναδόχου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων
για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου»
προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, την
αποσφράγιση των προσφορών και το πέρας της προθεσμίας υποβολής
ενστάσεων αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική
επιχείρηση ‘’ΑΛΚ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ’’ με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
οκτώ και τρία εκατοστά (8,03%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού
πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
από τον προσωρινό ανάδοχο και ότι αυτά είναι πλήρη. Το έργο αναμένεται να
ξεκινήσει σύντομα, αν δεν προκύψουν δυσκολίες, λόγω των καιρικών συνθηκών
και της πανδημίας.