Σε ορκωτό λογιστή ανάθεσε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2022. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η εταιρεία με την επωνυμία«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ έναντι συνολικού ποσού 6.448,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023.