Σε ποιες περιοχές αλλάζουν

Μείωση 10% πρότεινε η Αντιπολίτευση για τις τιμές των ακινήτων Δήμου Καρπενησίου

Γνωστή έγινε προ ολίγων ημερών η αντικειμενική αξία των ακινήτων στις Δημοτικές Ενότητες Καρπενησίου με κάποιες από αυτές να παρουσιάζουν αυξητική τάση, ενώ άλλες να παραμένουν σταθερές.

Παροχή γνώμης κατέθεσε ο Δήμος Καρπενησίου με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνοντας τιμές ζώνης για τις Κοινότητες και τους Οικισμούς εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. Οι τιμές σε ορισμένες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ σε άλλες έχει σημειωθεί μείωση. Λίγες είναι οι Κοινότητες που παρουσιάζουν αυξήσεις. Αναλυτικότερα, στη Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου, οι τιμές σε σχέση με το 2021 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο μικρές αυξήσεις της τάξης των 50 ευρώ, ενώ σε περιοχές όπως το Καλεσμένο, το Παπαρούσι και τη Μυρίκη υπάρχει μείωση των τιμών. Αναφορικά με την Δημοτική Ενότητα Προυσού μόνο η περιοχή της Καστανιάς παρουσιάζει αύξηση, ενώ στις υπόλοιπες Κοινότητες οι τιμές είναι μειωμένες. Στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας στις περισσότερες Κοινότητες οι τιμές της αντικειμενικής αξίας είναι μειωμένες όπως σε Κρίκελλο, Άμπλιανη και Μεσοκώμη και σε ορισμένα από αυτές σταθερές. Μόνο στην Κοινότητα Ψιανά η τιμή αυξήθηκε κατά 50 ευρώ. Στη Δημοτική Ενότητα Κτημενίων η τιμή είναι αυξημένη για την Κοινότητα της Αγίας Τριάδας, ενώ για τις υπόλοιπες οι τιμές είναι μειωμένες. Για τη Δ.Ε. Φουρνάς στην Κοινότητα του Κλειτσού η τιμή έχει μικρή αυξημένη, ενώ στη Δ.Ε. Ποταμιάς αυξήσεις σημειώνονται στις Κοινότητες Κλαυσί, Μεγάλο Χωριό, Γαύρος, Μουζίλο, Νέο Μικρό Χωριό και Παλιό Μικρό Χωριό.

Για όλες τις ανωτέρω μεταβολές, κριτήριο για τις προτεινόμενες τιμές ζώνης αποτελούν (ενδεικτικά): α) η ανάπτυξη της κάθε κοινότητας, οι υποδομές της, η επισκεψιμότητα της, η προσβασιμότητα στο οδικό δίκτυο, η προσβασιμότητα και η εγγύτητα στην πόλη του Καρπενησίου.  Δοθέντων αυτών, κρίνεται σκόπιμο, για τις μικρές και απομακρυσμένες Κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων των οικισμών τους), τόσο από τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (κατά περίπτωση), όσο και από την πόλη του Καρπενησίου, οι προτεινόμενες τιμές ζώνης να μειωθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν κίνητρο για την οικιστική ανάπτυξη τους και την επισκεψιμότητα τους. Για τις πιο αναπτυγμένες Κοινότητες του Δήμου, καθώς και για τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, ήτοι τις Κοινότητες Αγίας Τριάδας, Προυσού, Φουρνάς, Κρικέλλου, Μεγάλου Χωριού, οι προτεινόμενες τιμές ζώνης καθορίστηκαν δυνάμει της υφιστάμενης ανάπτυξής τους (τουριστικής, οικονομικής, οικιστικής), την επισκεψιμότητα τους, την σύνδεση τους με το οδικό δίκτυο, την προσβασιμότητά τους από την πόλη του Καρπενησίου και από το εθνικό οδικό δίκτυο κ.λπ. Για την πόλη του Καρπενησίου, οι προτεινόμενες τιμές ζώνης καθορίστηκαν δυνάμει τις εγγύτητας των περιοχών της πόλης προς το κέντρο της, και την πρόσβασή τους στις βασικές υποδομές της πόλης, την ανάπτυξή της κάθε περιοχής (εντός της πόλεως), τον οικιστικό χαρακτήρα της κάθε περιοχής κ.λπ. Εν προκειμένω, οι ισχύουσες τιμές ζώνης για τις περιόδους από το 2011-2015, 2015-2018, 2019-2021 και το 2022 παρατίθενται στους κάτωθι πίνακες ανά Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και Οικισμό:

Μείωση ζητά η αντιπολίτευση

Μείωση της τάξης 10% σε όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες τιμές, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω πρότεινε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παπαδόπουλος Λεωνίδας, ενώ με την πρόταση αυτή συμφώνησαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κακαβάς Χρήστος, Μαντζιούτας Ιωάννης, Μπουλάκος Σπυρίδων, Γραβάνης Νικόλαος, Καρβέλης Γεώργιος, Σώκος Γεώργιος και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Γκορόγιας Δημήτριος.

Οι τιμές που προτείνει τελικά το ΔΣ

Για τον Δήμο Καρπενησίου προτείνονται οι κάτωθι τιμές ζώνης για την υποβολή της γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ψηφίστηκε επί των 22 καταμετρούμενων ψήφων: «υπέρ» 14, «κατά» 8: