Η  20η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25η Μαΐου 2021, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Τα θέματα που αφορούσαν την Ευρυτανία είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 63.872,40 € με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα.

ΘΕΜΑ 36 ο : Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 430.000,00 € με ΦΠΑ.