Καταρτίστηκε η έκθεση για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου και προχωρά στην έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ύστερα από τον έλεγχο των ειδικών εξήχθη το συμπέρασμα ότι η οικονομική πορεία του Δήμου Καρπενησίου, όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2022 και την ανάλυση είναι καλή με θετικές προοπτικές. Οι προσπάθειες πρέπει να είναι συνεχείς, για την υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, ενώ βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι η έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων, για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από το Δήμο για την ανάπτυξη του τόπου. Τα αποτελέσματα είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του προσωπικού του Δήμου, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του Δήμου.

Για το έτος 2022 τα συνολικά έσοδα του Δήμου ανήλθαν στα 11.831.832,49 ευρώ, ενώ τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 12.539.145,96 ευρώ. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως 2022 ανέρχονται στο ποσό των4.396.382,48 ευρώ. Τα συνολικά δάνεια του Δήμου προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.250.149.59ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.691.190,59 ευρώ είναι μακροπρόθεσμα δάνεια και ποσό 558.959,00 ευρώ είναι χρεολύσια πληρωτέα στην επόμενη χρήση. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.378.951,62 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 1.288.723,09 ευρώ. Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 570.588,83€ και αφορούν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ύψους 338.252,26 € καθώς και προβλέψεις για δικαστικά έξοδα και αποφάσεις ύψους 232.336,57 €.