Την οριστική παραλαβή του έργου αποφάσισε το Δημοτικού Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου με τίτλο «Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης σχεδίου πόλεως» του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού114.285,60€  με  ανάδοχο την ΠΑΝΤΕΧΝΟ ΑΤΕ. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 για το ποσό  των 54.490,05€. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 41.265,00 χωρίς ΦΠΑ. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής ανταποκρίνονται ικανοποιητικά  στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής. Σκοπός του έργου αυτού ήταν η περαιτέρω επέκταση του σχεδίου πόλεως, ενώ η διάνοιξη οδών συνέβαλε στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων για τη διέλευση σε περιοχές που ήταν εκτός σχεδίου μέσω των οχημάτων τους.