Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 43η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Οκτώ (8) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023 και την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Επίσης, την έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δύο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 533.007,45 ευρώ με ΦΠΑ. – ΟΜΑΔΑ 7 Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου (επανέλεγχος οικονομικών προσφορών- εκ νέου προσωρινός ανάδοχος) και την έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δύο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 533.007,45 ευρώ με ΦΠΑ- ΟΜΑΔΑ 8 Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.(επανέλεγχος οικονομικών προσφορών- εκ νέου προσωρινός ανάδοχος).

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την προδικαστική προσφυγή για την προμήθεια τροφίμων την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δύο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 533.007,45 ευρώ με ΦΠΑ– Ομάδα 5- Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου του διαγωνισμού, για την προδικαστική προσφυγή για την προμήθεια τροφίμων την Προμήθεια Τροφίμων, Ειδών Παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δύο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 533.007,45 ευρώ με ΦΠΑ– Ομάδα 9- Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου του διαγωνισμού, την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και την έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός ορίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (επιβεβλημένη μετακίνηση).

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 44η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η παράταση διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου». Κρίθηκε κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για τους παρακάτω λόγους:

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει δημοσιεύσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία επέκτασης συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου» με ημερομηνία λήξης προσφορών 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:00΄και αποσφράγισης 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00. Από την ενδιαφερόμενη εταιρεία ΑΚΑΤΤ Α.Ε. υποβλήθηκε μέσω του συστήματος διαγωνισμών στις 11 Οκτωβρίου 2023 αίτημα παροχής διευκρινίσεων, το οποίο δεν απαντήθηκε μέχρι 17 Οκτωβρίου 2023. Η ίδια εταιρεία την 17 Οκτωβρίου 2023 υπέβαλε και αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά ένα (1) μήνα, ώστε να έχει χρόνο να προσαρμόσει την προσφορά της μετά την παροχή των διευκρινίσεων από μέρους του Δήμου. Λόγω του ότι δε διευκρινίζεται από τη νομοθεσία ποιες αλλαγές θεωρούνται σημαντικές, και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ενστάσεις, προσφυγές και γενικά ενέργειες οι οποίες θα καθυστερήσουν σημαντικά τη διενέργεια του διαγωνισμού και για την καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα παράταση προθεσμίας υποβολής των προσφορών έως τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:00΄και αποσφράγισης την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.