Ολοκληρώθηκε η 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022
του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του
αποθεματικού του.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο
ποσό των 21.979.036,61€. Στην αύξηση των εξόδων μεταξύ άλλων συνέβαλαν η
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του
Δήμου στην κατάρτιση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την
ενίσχυση της ανάπτυξης του Δήμου Αγράφων, οι δαπάνες νέων παροχών
ρεύματος σε κτίρια του Δήμου, η ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ, το πρόγραμμα
διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, η προμήθεια
προηγμένης/Advanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων για τη λειτουργία του
ΙΡΙΔΑ και το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Μαθητικών Εστιών.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 22.084.004,01€. Παράγοντας
που συνέβαλε στην αύξησή τους ήταν η υγειονομική περίθαλψη. Το αποθεματικό
ανέρχεται στο ποσό των 104.967,40€.