Ολοκληρώθηκε η 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 20.835.800,86€. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού, ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2020, η συντήρηση – επισκευή δεξαμενών Δήμου Αγράφων, η προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Αγράφων και Ασπροποτάμου, η κατασκευή στεγάστρων (κιόσκι) σε χώρους αναψυχής του Δήμου Αγράφων, η αποκατάσταση μονοπατιού στη θέση γέφυρα μπουζονίκ -πλατανάκι Τ.Κ. Τοπολιάνων και η παροχή υπηρεσιών λογιστή για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Παράγοντες που συνέβαλαν στην μείωση των εξόδων οφείλονται στη συντήρηση- επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Απεραντίων  και Βίνιανης και στην προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων, καθώς έγινε μεταφορά των ποσών από τα έργα αυτά σε άλλον Κ.Α..Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των103.933,06€.