Οι τροποποιήσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα

Την 4ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 πραγματοποίησε ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, αλλά και των υπολογισμώντων εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμότο σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των14.381.658,91€. Σε αυτό περιλαμβάνονται η συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες), αλλά και η επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού, η παροχή υπηρεσίας για τη βεβαίωση ηλεκτρονικών και ψηφιακών ταχογράφων, η προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων, η προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και η αποκατάσταση οδικής σύνδεσης στην είσοδο του οικισμού  Νεοχωρίου ΤΚ Παλαιοχωρίου και του οικισμού Τριποτάμου& ΙΜ Τατάρνας ΤΚ Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας. Στη μείωση των εξόδων του Δήμου συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδρομικά τέλη, η κινητή τηλεφωνία, οι δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ., η δημιουργία ντοκιμαντέρ για τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ -Α΄ Φάση-, οι δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Αγράφων, η δημοσίευση προκηρύξεων και η προμήθεια λεωφορείου. Σχετικά με τα έσοδα μετά την αναμόρφωση αυτά ανέρχονται στο ποσό των 14.402.859,18€, ενώ το αποθεματικό ποσό του Δήμου Αγράφων ανέρχεται στο ποσό των 21.200,27€. Όσον αναφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2020, αυτό δέχτηκε ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν την ένταξη έργων σχετικά με την αποκατάσταση οδικής σύνδεσης στην είσοδο του οικισμού Νεοχωρίου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου και του οικισμού Τριποτάμου και Ι.Μ. Τατάρνας Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας.