Στην 6ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τοσύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεταιστο ποσό των 14.710.908,91€. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.Παράγοντες που συνέβαλαν στην μείωση αυτών είναι συνδιοργάνωση σεμιναρίων, οι δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. και η δημιουργία ντοκιμαντέρ για τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ -Α΄ Φάση. Επίσης, το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 14.731.509,18€, ενώ το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 20.600,27€.

φωτο αρχειου