Ολοκληρώθηκε η 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 27.475.596,97€. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, τα έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, οι τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα), οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, ο τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για τα μουσεία του Δήμου Καρπενησίου. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 27.487.493,37€, ενώ το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των11.896,40€.