Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 προχώρησε ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 24.003.522,88€. Σε αυτό περιλαμβάνεται η συντήρηση φορητών εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης, τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία, εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία, προμήθεια και κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης, συντήρηση αντλιοστασίου Κεφαλόβρυσου, προμήθεια ενός φορτηγού 8×4, προμήθεια ειδών πυρόσβεσης, συντήρηση δικτύου ύδρευσης και προμήθεια σωλήνων άρδευσης για μεταφορά νερού σε δεξαμενές. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 24.310.327,63€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών είναι η έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού, έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων και η προμήθεια ενός φορτηγού 8×4 (Φιλόδημος II). Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 306.804,75€. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καρπενησίου έτους 2020, όπου προκύπτει αύξηση του αποθεματικού κατά 23.800,00€. Στο τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται έργα όπως βελτίωση υποδομών Στενώματος και Παυλόπουλου, συντήρηση αντλιοστασίου Κεφαλοβρύσου, βελτίωση υποδομών ΤΚ Προυσού, εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μικρού Χωριού, κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις θέσεις Ασπρούδια Κ. Καρίτσας και Κ. Νοστίμου, διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δερματίου και Χελιδόνας κ.α.