Εγκρίθηκε ως καλώς έχον το έργο «Ανάπλαση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Αλεστίων» του Δήμου Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Κατόπη Ανδρέα ΕΔΕ. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπεγράφη στις 5 Ιουνίου 2018  για  το ποσό των 12.000,00€. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.918,45€.

Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής. Οι κάτοικοι της Κοινότητας Αλεστίων θα έχουν πλέον ένα νέο και ασφαλές προαύλιο, ώστε να το αξιοποιήσουν κατάλληλα με πλήθος δραστηριοτήτων.